Algemene ledenvergadering

Verslag Notulen Algemene Ledenvergadering NVNN 03-03-2018 in

Zalencentrum Balk te Zuidhorn

Aanwezig: 62 leden en hun partners.

1. Opening/mededelingen door de voorzitter om 14:00 uur
Vz Lammert Waslander opent de vergadering en heet een ieder welkom, in het bijzonder Arie Diks als vertegenwoordiger van de Nierstichting.
Geconstateerd wordt dat de opkomst hoog is ondanks een griepgolf die rondgaat.
Bij binnenkomst is een pen met inscriptie uitgereikt ter gelegenheid van World Kidney Day 2018. Overige leden krijgen de pen per post thuisgestuurd.
Aandacht wordt gevraagd voor de folder “Themamiddag Kwaliteit in werk en leven” van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN). Evenement wordt gehouden op zaterdag 14-4-2018 in Drachten en bestaat uit diverse workshops die gegeven worden. Tevens aandacht voor de regionale nierpatiënten vereniging. Opgave dient vóór 7-4-2018 te geschieden.

2. Vaststellen Agenda
Er zijn geen ingekomen stukken, aldus is de agenda vastgesteld.

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering NVNN van 25 maart 2017
Pagina 1: geen opmerkingen;
Pagina 2: geen opmerkingen;
Verslag Algemene Ledenvergadering NVNN van 25-3-2017 aldus goedgekeurd met dankzegging aan Aline Drenth (verslaglegging).

4. Jaarverslag 2017 van de NVNN
Pagina 1: geen opmerkingen;
Pagina 2: geen opmerkingen;
Pagina 3: geen opmerkingen;
Jaarverslag 2017 van de NVNN aldus goedgekeurd met dankzegging aan Aline Drenth (verslaglegging).

5. Penningmeester: Financieel Jaaroverzicht 2017 & Begroting 2018
Financieel Jaaroverzicht 2017:
Het financieel overzicht ligt op de tafels in de zaal.
Vraag wordt gesteld m.b.t. de uitgave van de World Kidney Day 2017: kruidenzakje (was € 700,- in plaats van € 350,-). Kosten gestegen.
Verder geen vragen betreffende het financieel overzicht.

Begroting 2018:
Inkomsten lager, terwijl activiteiten duurder worden. Kerntaken worden opgelegd door de Nierstichting, op basis waarvan 90% van de subsidie wordt toegekend. Indien voldaan wordt aan alle kerntaken wordt op basis van nacalculatie alsnog resterende 10% subsidie toegekend.
Over 2017 is er € 4800,- aan contributie ontvangen. Over 2018 wordt meer contributie verwacht.
Tot zover, de begroting, met dank aan Tonny Wagenvoorde.

6. Kascommissie
a. Verslag kascommissie 2017
Kascommissie, bestaande uit mevr. Severijn en dhr. Nijland, heeft de kascontrole op 13-2-2018 uitgevoerd en hebben geen opmerkingen. Kascommissie vraagt decharge aan de penningmeester, waarvoor akkoord wordt gegeven. Attentie (bos bloemen) wordt overhandigd aan mevr. Severijn en dhr. Nijland met dankzegging.

b. Aanstelling nieuwe kascommissie
Mevr Severijn is aftredend lid en waarvoor nieuw kascommissie lid wordt benoemd: mevr. Ali Drenth. Daarnaast blijft dhr. Nijland lid van de kascommissie.

7. Vaststelling Contributie
Contributie vaak een issue. NVNN contributie één van de goedkoopste van Nederland. Gelet op het feit dat alles duurder is geworden, is besloten een contributieverhoging voor te leggen aan de leden van de NVNN. Bovendien legt de NVN als eis op aan de regionale verenigingen het aanhouden van een buffer om 1 jaar te “overleven”.

Voorstel:
Enkel lid  van € 18,- naar € 20,-
Dubbel lid  van € 30,- naar € 35,-
Voorstel wordt in stemming gebracht: geen tegenstemmers, aldus gaat contributieverhoging in met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2018.

8. Herbenoeming bestuursleden
a. Tonny Wagenvoorde
b. Lammert Waslander
Bestuurdleden Tonny Wagenvoorde en Lammert Waslander zijn aftredend en stellen zich opnieuw beschikbaar. Beide worden opnieuw als bestuurslid herkozen met ontvangstname van felicitaties en bos bloemen.
Verder geen opmerkingen.

9. Rondvraag
– Opgemerkt wordt dat 28-5-2018 de privéwetgeving ingaat. Betreft een Europees besluit en bij niet naleving volgt boete. Voorzitter stelt dat e.e.a. zaterdag 10-3-2018 wordt besproken tijdens het overleg van de regionale verenigingen met de NVN.
– Mevr. Omvlee bedankt de NVNN voor de actie voor terminale kinderen waarvoor de uiteindelijke opbrengst € 4500,- bedroeg (ook bijdragen van de NVNN-leden tijdens de spelletjes- en contactmiddag van 18-11-2017).
– Verder geen opmerkingen.

10. Sluiting ongeveer 14:45
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en bijdrage en wenst allen verder een prettige middag.
Voorzitter sluit de vergadering.