Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene Leden Vergadering NVNN

op 9-10-2021 – Best Western Hotel te Aduard

Aanwezig: 48 Leden en partnerleden (62 opgaven)

Notulen: Aline Drenth

Voorzitter: Dirk Nieuwold (bij afwezigheid Lammert Waslander MKG)

 1. Opening door de voorzitter (14:00 uur)

Voorzitter Dirk Nieuwold heet iedereen welkom. Na een hele tijd weer een ALV. 1 minuut stilte voor de mensen die ons zijn ontvallen tijdens de corona crisis.

 1. Vaststellen Agenda

Agenda wordt vastgesteld, geen aanvullingen.

 1. Mededelingen en Ingekomen Stukken
  1. Eigen bijdrage bootreis

Het voorstel van het bestuur is om de eigen bijdrage van de jaarlijkse bootreis te verhogen van 20 naar 30 euro per persoon.

Alle aanwezige leden gaan akkoord en begrijpen de keuze hiervoor.

Opmerking: Er is een aantal keer niks georganiseerd, is er dan niet een grotere reserve nu? Penningmeester: Nee, de subsidie moet terugbetaald worden voor activiteiten die niet zijn doorgegaan.

 1. Verzoek e-mailadres aan te geven bij Co.

Verzoek penningmeester om een email adres te geven als deze nog niet bekend is bij de penningmeester.

 1. Voorstel om verloting te houden.

Het voorstel van het bestuur is om volgend jaar een verloting te houden. Wanneer er een verloting wordt gehouden wordt dit gekort op de subsidie het bestuur is hier nog niet over uit, dit voorstel wordt doorgeschoven naar volgende ALV.

 1. Notulen Algemene Ledenvergadering NVNN van 2-3-2019

Bladzijde 1: Geen aanmerkingen

Bladzijde 2: Geen aanmerkingen

Notulen worden goedgekeurd, Aline en Dick worden bedankt.

 1. Jaarverslag 2019 & 2020
  1. 2019

Bladzijde 1: Geen aanmerkingen

Bladzijde 2: Geen aanmerkingen

Bladzijde 3: Geen aanmerkingen

Bladzijde 4: De bootreis was naar Deventer, niet naar de Orchideeën Hoeve zoals in het verslag staat. Dit wordt aangepast.

Jaarverslag wordt goedgekeurd, Aline wordt bedankt.

 1. 2020

Bladzijde 1: Er staat Zuidbroek, dit moet Zuidhorn zijn. Dit wordt aangepast.

Bladzijde 2: Geen aanmerkingen

Bladzijde 3: Geen aanmerkingen

Bladzijde 4: Opmerking: De volgende keer de stukken per mail toesturen zodat iedereen dit van tevoren kan lezen. Op de ALV zelf op groot beeld. Het bestuur gaat hierover in gesprek wat de mogelijkheden hiertoe zijn.

Bladzijde 5: Geen aanmerkingen

Jaarverslag wordt goedgekeurd, Aline wordt bedankt.

 1. Penningmeester: Financieel Jaaroverzicht 2019 & 2020 en Begroting 2021
  1. Jaaroverzicht 2019

Het bestuur hoefde geen subsidie terug te betalen. Dit jaar is de vereniging aardig ingeteerd. Geen opmerkingen uit de zaal. Document wordt goedgekeurd door de leden.

 1. Jaaroverzicht 2020

Er is 16.873,80 gekregen, maar hiervan moest ruim 12.000,00 terug betaald worden. Ook volgend jaar zullen we over dit jaar moeten terugbetalen. Er is weinig uitgegeven door de vereniging. In plaats van de High tea hebben we een attentie gedaan, dit is niet doorgegeven. Daardoor moest het worden terugbetaald. Document wordt goedgekeurd door de leden, verder geen opmerkingen.

 1. Begroting 2021

Goedgekeurd.

 1. Contributie

Het bestuur heeft besloten dit jaar de contributie niet te verhogen.

 1. Kascommissie
  1. Verslag kascommissie 2019

Dhr. Langhout heeft de controle uitgevoerd, dit zag er prima uit. Alle rekeningen gingen digitaal. De kascommissie wordt bedankt en krijgt bloemen.

 1. Verslag kascommissie 2020

Dhr. Langhout heeft hetzelfde verhaal als over 2019. Het zag er prima uit. De kascommissie wordt bedankt en krijgt bloemen.

 1. Aanstelling 2 nieuwe kascommissieleden + reserve
  • Haring
  • Schotema (e.v. Westerman)
  • Omvlee
 2. Herbenoeming bestuursleden
  1. Hein Holwerda

Leden herbenoemen Hein, Hein krijgt een bos bloemen.

 1. Co Blokker

Leden herbenoemen Co, Co krijgt een bos bloemen.

 1. Rondvraag

Klopt het dat er 11 december weer een activiteit is? Ja, dit klopt. De uitnodiging hiervan volgt nog.

Kan er de volgende keer een 2e microfoon in de zaal komen voor de vragen uit de zaal? Ja, dit neemt het bestuur mee.

Kan de vereniging niet op de folder zetten: Schrijf u in voor dit bedrag, maar u mag meer doneren. Dit neemt het bestuur mee want dit gaat dan niet van de subsidie af.

 1. Sluiting ongeveer 14:45

De voorzitter bedankt iedereen voor de opkomst en de deelname aan de vergadering. De rest van de middag volgt er een bingo en een broodmaaltijd.

Verslag Notulen Algemene Ledenvergadering NVNN 03-03-2018 in

Zalencentrum Balk te Zuidhorn

Aanwezig: 62 leden en hun partners.

1. Opening/mededelingen door de voorzitter om 14:00 uur
Vz Lammert Waslander opent de vergadering en heet een ieder welkom, in het bijzonder Arie Diks als vertegenwoordiger van de Nierstichting.
Geconstateerd wordt dat de opkomst hoog is ondanks een griepgolf die rondgaat.
Bij binnenkomst is een pen met inscriptie uitgereikt ter gelegenheid van World Kidney Day 2018. Overige leden krijgen de pen per post thuisgestuurd.
Aandacht wordt gevraagd voor de folder “Themamiddag Kwaliteit in werk en leven” van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN). Evenement wordt gehouden op zaterdag 14-4-2018 in Drachten en bestaat uit diverse workshops die gegeven worden. Tevens aandacht voor de regionale nierpatiënten vereniging. Opgave dient vóór 7-4-2018 te geschieden.

2. Vaststellen Agenda
Er zijn geen ingekomen stukken, aldus is de agenda vastgesteld.

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering NVNN van 25 maart 2017
Pagina 1: geen opmerkingen;
Pagina 2: geen opmerkingen;
Verslag Algemene Ledenvergadering NVNN van 25-3-2017 aldus goedgekeurd met dankzegging aan Aline Drenth (verslaglegging).

4. Jaarverslag 2017 van de NVNN
Pagina 1: geen opmerkingen;
Pagina 2: geen opmerkingen;
Pagina 3: geen opmerkingen;
Jaarverslag 2017 van de NVNN aldus goedgekeurd met dankzegging aan Aline Drenth (verslaglegging).

5. Penningmeester: Financieel Jaaroverzicht 2017 & Begroting 2018
Financieel Jaaroverzicht 2017:
Het financieel overzicht ligt op de tafels in de zaal.
Vraag wordt gesteld m.b.t. de uitgave van de World Kidney Day 2017: kruidenzakje (was € 700,- in plaats van € 350,-). Kosten gestegen.
Verder geen vragen betreffende het financieel overzicht.

Begroting 2018:
Inkomsten lager, terwijl activiteiten duurder worden. Kerntaken worden opgelegd door de Nierstichting, op basis waarvan 90% van de subsidie wordt toegekend. Indien voldaan wordt aan alle kerntaken wordt op basis van nacalculatie alsnog resterende 10% subsidie toegekend.
Over 2017 is er € 4800,- aan contributie ontvangen. Over 2018 wordt meer contributie verwacht.
Tot zover, de begroting, met dank aan Tonny Wagenvoorde.

6. Kascommissie
a. Verslag kascommissie 2017
Kascommissie, bestaande uit mevr. Severijn en dhr. Nijland, heeft de kascontrole op 13-2-2018 uitgevoerd en hebben geen opmerkingen. Kascommissie vraagt decharge aan de penningmeester, waarvoor akkoord wordt gegeven. Attentie (bos bloemen) wordt overhandigd aan mevr. Severijn en dhr. Nijland met dankzegging.

b. Aanstelling nieuwe kascommissie
Mevr Severijn is aftredend lid en waarvoor nieuw kascommissie lid wordt benoemd: mevr. Ali Drenth. Daarnaast blijft dhr. Nijland lid van de kascommissie.

7. Vaststelling Contributie
Contributie vaak een issue. NVNN contributie één van de goedkoopste van Nederland. Gelet op het feit dat alles duurder is geworden, is besloten een contributieverhoging voor te leggen aan de leden van de NVNN. Bovendien legt de NVN als eis op aan de regionale verenigingen het aanhouden van een buffer om 1 jaar te “overleven”.

Voorstel:
Enkel lid  van € 18,- naar € 20,-
Dubbel lid  van € 30,- naar € 35,-
Voorstel wordt in stemming gebracht: geen tegenstemmers, aldus gaat contributieverhoging in met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2018.

8. Herbenoeming bestuursleden
a. Tonny Wagenvoorde
b. Lammert Waslander
Bestuurdleden Tonny Wagenvoorde en Lammert Waslander zijn aftredend en stellen zich opnieuw beschikbaar. Beide worden opnieuw als bestuurslid herkozen met ontvangstname van felicitaties en bos bloemen.
Verder geen opmerkingen.

9. Rondvraag
– Opgemerkt wordt dat 28-5-2018 de privéwetgeving ingaat. Betreft een Europees besluit en bij niet naleving volgt boete. Voorzitter stelt dat e.e.a. zaterdag 10-3-2018 wordt besproken tijdens het overleg van de regionale verenigingen met de NVN.
– Mevr. Omvlee bedankt de NVNN voor de actie voor terminale kinderen waarvoor de uiteindelijke opbrengst € 4500,- bedroeg (ook bijdragen van de NVNN-leden tijdens de spelletjes- en contactmiddag van 18-11-2017).
– Verder geen opmerkingen.

10. Sluiting ongeveer 14:45
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en bijdrage en wenst allen verder een prettige middag.
Voorzitter sluit de vergadering.